Inkulturas plattform

Här finns alla InKulturas digitala utbildningar.

ARBETSMARKNAD & ETABLERING​

Oavsett varifrån människor kommer är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Utbildningarna syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och etablering på arbetsmarknaden.

MÖTEN ÖVER KULTURGRÄNSER, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER​

Hur kan man arbeta med interkulturell förståelse? Eller med värde- och normkrockar kopplade till kultur eller religion? Utbildningarna riktar sig till dig som möter personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder.

MIGRATION, KULTURMÖTEN & PSYKISK OHÄLSA​

Kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för problem, strategier som används för att hantera problemen, samt den roll familj och anhöriga spelar.

LÄNDERKUNSKAP​

Migrationens villkor, länderkunskap syftar på våra utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien och riktar sig till dig som vill öka din kunskap om de aktuella länderna, få en förståelse för vad flykten kan innebära, samt ökad kunskap om migranternas situation i Sverige.

KULTUR- OCH RELIGIONSMÖTEN PÅ ARBETSPLATSEN ​

Hur hanterar man kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt?

HR, REKRYTERING & VERKSAMHETSUTVECKLING​

Genom ett målinriktat arbete med kulturella möten, rekrytering och inkludering kan arbetsplatser stärka sitt eget arbetslag, lättare hitta rätt kompetens och utveckla organisationen till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats.

KULTURELLA MÖTEN I SJUKVÅRDEN​

Utbildningarna riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö.

HEDERSRELATERAT VÅLD & FÖRTRYCK​

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar ofta om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap och riktar sig till alla som kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.

Handledarutbildning

Hur kan man arbeta och vad bör man tänka på i rollen som handledare för nyanlända eller utrikes födda praktikanter? Vår handledarutbildning bidrar med ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt förståelse för handledarens viktiga roll i integrationsarbetet.

KULTURMÖTEN UTIFRÅN ETT HBTQI-PERSPEKTIV ​

Många nyanlända HBTQI-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Hur kan vi arbeta för att bli bättre i mötet?

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM​

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på en övergripande strategisk nivå med våldsbejakande extremism, eller till dig som på olika sätt möter, eller skulle kunna möta, radikaliseringsproblematik i ditt yrkesliv i vardagen.

AUTISM, ADHD & PSYKISK OHÄLSA​

Vad innebär det att ha autism eller ADHD? Varför är risken för psykisk ohälsa högre bland personer med ADHD? Vad kan du som möter personer med autism eller ADHD i din och deras yrkesvardag göra för att det ska bli så bra som möjligt?

Utbildningen hålls av Aline Groh från Parscapere