InKulturas personuppgiftspolicy

1. Introduktion
InKultura, org. nr. 559284-4616, tillhandahåller utbildningar inom religion, migration och kulturmöten (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls till InKulturas kunder (”Kunder”). Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer InKultura att behandla personuppgifter.

InKultura är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy, om inget annat särskilt anges.

Denna personuppgiftspolicy är till för att du ska känna dig trygg med att InKultura hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna. Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig genom att du genom din anställning eller annars genom uppdrag deltar eller på annat sätt bidrar till vårt utförande av Tjänsterna, exempelvis genom att du deltar i en utbildning. Uppgifter om dig kan med andra ord ha lämnats till oss av din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka vår webbplats.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Saknar du svar på någon fråga som du har får du gärna hör av dig till oss.

2. Personuppgifter som behandlas
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som namn, e-postadresser, telefonnummer, yrke/titel, ev. företag, ev. kommunal förvaltning/enhet, ev. arbetsgivare, samt uttalanden, information och samtalsanteckningar som berör InKulturas tjänster, material och erbjudanden (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3. Känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”).

Vi kommer inte att behandla Känsliga Personuppgifter.

4. Vad använder vi personuppgifter till?
Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna tillhandahålla just den Tjänst du, din arbetsgivare eller uppdragsgivare efterfrågat eller annars ska få del av. Vi behandlar även Personuppgifter för att administrera vår Tjänster och till dem hörande korrespondens, betalningar och finansiering. Personuppgifterna kan vidare komma att behandlas för att marknadsföra och informera om Tjänsterna.

5. När får vi använda dina personuppgifter
Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, din arbetsgivare eller uppdragsgivare, eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I de fall vi behöver ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter kommer du att få en klar och tydlig information om vad du samtycker till (bland annat genom denna personuppgiftspolicy).

6. Information från annan
Vi kan i vissa fall komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utföra och utveckla våra Tjänster. Vi kommer inte att komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna i marknads¬föringssyfte.

7. Information till annan
Vi kommer att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part endast i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra Tjänster, samt för utförandet av Tjänsten. Personuppgift kan komma att överlämnas till myndighet enligt gällande rätt.

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part, med mindre än att du lämnat samtycke om detta.

8. Överföringar till tredje land
Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

9. Samtycke
Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda våra Tjänster.

Om du inte lämnar erforderligt samtycke kan vi vara förhindrade att utföra Tjänsten.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

10. Radering av uppgifter
Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

11. Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta huruvida vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till oss.

12. Säkerhet
Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

13. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss.

Scroll to Top