Bakgrund

InKultura består av tre föreläsare som är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. Vårt huvudämne är religionsbeteendevetenskap, men vi har även studerat andra samhällsvetenskapliga ämnen, så som sociologi, antropologi, statsvetenskap, och historia. Vi har också kunskaper och praktiska erfarenheter från längre resor och fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran och Kina.

Om oss

Vad vi arbetar med

InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra kunder och uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt – se tidigare uppdrag.

Neutralt förhållningssätt

InKulturas utbildningsverksamhet eftersträvar alltid ett neutralt förhållningssätt. En av våra styrkor är förmågan att förhålla oss neutrala, även i frågor som kan uppfattas känsliga. Med neutralt förhållningssätt menar vi ett förhållningssätt som inte tar partipolitisk eller religiös ställning.
previous arrow
Jonathan Malm
Om oss
Jonatan Malm

Religionsvetare med inriktning mot beteendevetenskap och religionshistoria (Göteborgs universitet). Har även studerat Asienstudier, Östeuropakunskap och kinesiska. Hos Religionsvetarna fokuserar Jonatan bland annat på utbildningar som rör Syrien, migration och psykisk ohälsa, samt våldsbejakande extremism.

– Intresset för kulturella gap och hur dem kan överbryggas har drivit mig till fältforskning i länder som Indien, Syrien, och Sverige. Nyfikenheten har även tagit mig till länder som Iran, Nordkorea och Kazakhstan. Krockar och konflikter uppstår mellan människor, men kan nästan alltid hanteras med dialog och kunskap. Nyckeln och utmaningen ligger i att identifiera vad "dialog och kunskap" i olika sammanhang inbegriper. Där tror jag att mina erfarenheter kan vara användbara i ett alltmer mångkulturellt och splittrat Sverige.

Robert Johansson
Om oss
Robert Johansson

Religionsvetare med fokus på beteendevetenskap samt religionshistoria. Har även studerat Statsvetenskap och Globala studier med inriktning på Socialantropologi vid Göteborgs universitet. Inom temat Migrationens villkor – Länderkunskap ansvarar Robert för länderna Syrien och Eritrea.

Jimmy Emanuelsson
Om oss
Jimmy Emanuelsson

Religionsvetare med fokus på beteendevetenskap samt religionshistoria, men har även studerat sociologi och filosofi (Göteborgs universitet). Inom temat Migrationens villkor – Länderkunskap ansvarar Jimmy för länderna Afghanistan och Somalia.

– Mitt intresse för kulturella möten är delvis en konsekvens av längre resor i Asien, men också från när jag arbetade som lärare i Svenska som andraspråk med elever från bland annat Afghanistan och Somalia. Särskilt intresserad är jag av hur man praktiskt utifrån olika yrkesgrupper idag kan hantera kulturella möten med värderingskrockar och komplicerade målkonflikter.

next arrow

Neutralt förhållningssätt

InKulturas utbildningsverksamhet eftersträvar alltid ett neutralt förhållningssätt. En av våra styrkor är förmågan att förhålla oss neutrala, även i frågor som kan uppfattas känsliga. Med neutralt förhållningssätt menar vi ett förhållningssätt som inte tar partipolitisk eller religiös ställning. När det gäller kontroversiella frågor kring kulturella möten, målkonflikter, eller svåra värdekrockar eftersträvar vi att på ett sakligt sätt belysa de bästa argumenten för olika positioneringar och förhållningssätt i samhällsdebatten. Under diskussionsövningar och workshops eftersträvar vi alltid ett öppet och respektfullt samtalsklimat där människor kan känna sig inkluderade oavsett kultur, religion, etnicitet, kön, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Vi har många års erfarenhet av att leda och konstruktivt styra samtal och diskussioner. Det är viktigt att förtydliga att ett neutralt förhållningssätt för oss är förenligt med ett ställningstagande för demokratiska grundläggande värden. Våra utbildningar om hedersrelaterad utsatthet, exempelvis, innefattar moment som tar upp hur man utifrån olika yrkesgrupper kan arbeta för att hjälpa och skydda de som är utsatta, och i den meningen tar vi alltså givetvis ställning för värden som handlar om rätten till personlig frihet, integritet och trygghet. Neutralitet i det sammanhanget handlar då mer om att beskriva och diskutera olika metoder för att motverka hedersrelaterad utsatthet, visa på styrkor och svagheter, samt visa på resultat från olika typer av forskning i frågan.

Tvärvetenskapligt perspektiv

Migration, kulturmöten och etablering är fenomen som kan undersökas och förstås utifrån flera vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner. Därav innehåller InKulturas utbildningar perspektiv från flera samhällsvetenskapliga ämnen, så som sociologi, antropologi, statsvetenskap, och historia. Vi har också kunskaper och praktiska erfarenheter från längre resor och fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran och Kina.

TRANSPARENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Det är viktigt för oss att redovisa vilket källmaterial vi baserar våra utbildningar på, och var vi hämtar information. Därför bifogar vi alltid sammanfattning, referenslista och litteraturlista till våra utbildningsmoment. I många fall utgår vi från forskning publicerad i rapporter, artiklar eller böcker. I andra fall där forskning saknas eller är ofullständig utgår vi från journalistiska reportage, rapporter från internationella organisationer eller annat källmaterial vi har bedömt har ett värde i sammanhanget. Med hjälp av referens- och litteraturförteckningen kan den som är intresserad själv läsa vidare och fördjupa sig i våra utbildningsämnen.
Scroll to Top