Utbildningar

Digitalt eller fysiskt på plats? Alla utbildningar går att genomföra på båda sätt.

Spela videoklipp

Arbetsmarknad & etablering

Oavsett varifrån människor kommer är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Utbildningarna syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och etablering på arbetsmarknaden.
Spela videoklipp

Möten över kulturgränser, utmaningar & möjligheter

Hur kan man arbeta med interkulturell förståelse? Eller med värde- och normkrockar kopplade till kultur eller religion? Utbildningarna riktar sig till dig som möter personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder.
Spela videoklipp

Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa

Kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för problem, strategier som används för att hantera problemen, samt den roll familj och anhöriga spelar.
Spela videoklipp

Länderkunskap

Migrationens villkor, länderkunskap syftar på våra utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien och riktar sig till dig som vill öka din kunskap om de aktuella länderna, få en förståelse för vad flykten kan innebära, samt ökad kunskap om migranternas situation i Sverige.
Spela videoklipp

HR, rekrytering & verksamhetsutveckling

Genom ett målinriktat arbete med kulturella möten, rekrytering och inkludering kan arbetsplatser stärka sitt eget arbetslag, lättare hitta rätt kompetens och utveckla organisationen till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats.
Spela videoklipp

Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Hur hanterar man kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt?
Spela videoklipp

Kulturella möten i sjukvården

Utbildningarna riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö.
Spela videoklipp

Hedersrelaterat våld & förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar ofta om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap och riktar sig till alla som kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.
Spela videoklipp

Handledarutbildning

Hur kan man arbeta och vad bör man tänka på i rollen som handledare för nyanlända eller utrikes födda praktikanter? Vår handledarutbildning bidrar med ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt förståelse för handledarens viktiga roll i integrationsarbetet.

Språklig inkludering

Vid språkinlärning har omgivningen stora möjligheter att påverka språkutvecklingen i positiv riktning. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i mångspråkiga miljöer och vill bidra till att skapa en språkutvecklande arbetsplats.

Utbildningen hålls av Rebecca Andersson
SweTeach SweTeach

Spela videoklipp

Kulturmöten utifrån ett HBTQI-perspektiv

Många nyanlända HBTQI-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Hur kan vi arbeta för att bli bättre i mötet?

Spela videoklipp

Asylrätten i Sverige

Genom en introduktion till asylrättens källor och grundläggande principer kommer du som deltagare få bättre förståelse för hur det svenska systemet är utformat.

Utbildningen hålls av Crusner Advokatbyrå

Spela videoklipp

Våldsbejakande extremism

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på en övergripande strategisk nivå med våldsbejakande extremism, eller till dig som på olika sätt möter, eller skulle kunna möta, radikaliseringsproblematik i ditt yrkesliv i vardagen.
Spela video om autism,-utbildning om adhd-och-psykisk-ohälsa

AUTISM, ADHD & PSYKISK OHÄLSA

Vad innebär det att ha autism eller ADHD? Varför är risken för psykisk ohälsa högre bland personer med ADHD? Vad kan du som möter personer med autism eller ADHD i din och deras yrkesvardag göra för att det ska bli så bra som möjligt? 

Utbildningen hålls av Aline Groh från Parscapere

glass pane, glass, broken-1497229.jpg

gängkriminalitet

Hur kan man förstå gängkriminalitetens dynamik? Vilka är orsakerna till att främst unga män dras in i gängkriminalitet? Vad har manlighet som kapital i gängsammanhang för relevans? Hur kan man arbeta preventivt och vilka exitstrategier finns det?

ESF-projekt

Skräddarsydda lösningar efter projektens unika behov

Ämnesval, tillgänglighetsperiod och omfattning av digitala verktyg såsom diskussions -och workshopmaterial, video-kontakt med föreläsare etc anpassas efter projekt.

Pris: Offereras

Kommuner, regioner & myndigheterÄmnesval, tillgänglighetsperiod och omfattning av digitala verktyg såsom diskussions -och workshopmaterial, video-kontakt med föreläsare etc anpassas efter målgrupp och ev. förvaltning.

Pris: Offereras

Företag

Ämnesval efter vad som i nuläget är aktuellt i svenskt näringsliv

Exempel på teman:
• Arbetsmarknadsintegration
• Att handleda nyanlända praktikanter
• Kulturmöten på arbetsplatsen
• HR, rekrytering & verksamhetsutveckling
• Religion som diskrimineringsgrund


Pris: Offereras

Rulla till toppen

Arbetsmarknad och Integration finns i två inriktningar

Personal inom offentlig verksamhet som arbetar med integrationsfrågor.

Arbetsgivare, personal inom HR, rekrytering, verksamhetsutvecklare m. fl.