Case: Region Västmanland

Digitalt utbildningsbibliotek - Tillgängligt för hela regionen

CASE: Region västmanland

 • Under 2021 anlitade Region Västmanlands hållbarhetsenhet inKultura för en kompetenshöjande satsning riktat till sjukvården i regionen
 • Vårdenheter erbjöds en digital halvdagsutbildning med fokus på kulturella möten inom sjukvården
 • Eftersom utbildningsinsatsen var väldigt uppskattad valde Region Västmanland att förlänga och utöka satsningen under 2022.
 • Regionen har inkluderat utbildningarna på sin egen utbildningsplattform
 • Utbildningen finns tillgänglig för alla regionens anställda under ett års tid, eller 500 genomförda utbildningar
 • Snabbfakta Region Västmanland: Fyra sjukhus, 30 vårdcentraler, 7075 anställda varav merparten arbetar inom vården

Intervjuer med både personal från regionen och från ett av sjukhusen som tog del avutbildningarna

Regionens Perspektiv

CECILIA BOSTRÖM

Jämställdhetsstrateg
Region Västmanland

Bakgrund till projektet

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Presentation
(0:29) Projektbeskrivning

Utbildningsinsatsen

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Utbildningsupplägg
(1:00) Förlängning av utbildningsbibliotek
(2:08) Tillgänglighet för hela Regionen

Resultat och utvärdering

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Utvärdering av utbildningsinsatsen
(1:14) Om att arbeta med inKultura

Sjukhusets Perspektiv

CATRINE NILSSON

Enhetschef barnmottagning/Dagsjukvård
Västmanlands Sjukhus Västerås

Kulturella utmaningar i regionen

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Presentation 
(0:29) Utmaningar med kommunikation 
(1:54) Familjekonstellationer

Utbildningsinsatsen

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Digitalt genomförande
(2:00) Workshop – genomförd på plats

Lärdomar (axplock)

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Lärdom: Kommunikation
(1:55) Lärdom: Tolkar/kulturtolkar

Resultat och utvärdering

Kulturkrockar i vården - Region Västmanland
Spela videoklipp

Kapitel starttid
(0:00) Utvärdering: Digital plattform
(1:03) Rekommenderar till andra sjukhus
(2:11) Fördelar med digitalt utbildnings-bibliotek

De utbildningsmoment som ingick i satsningen

Totalt 3 utbildningstimmar

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse​ (1 h)
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Interkulturell kommunikation (1 h)
Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Kulturella möten inom sjukvården​ (1 h)
En sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. En man från Afghanistan upplever att den svenska läkaren inte tar hans sjukdomsbeskrivning på allvar. Ett besked om diabetes betraktas i många länder som mycket allvarligt, och ett cancerbesked innebär ofta i praktiken en dödsdom.

Kulturella faktorer spelar stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Likaså spelar kulturella föreställningar in när det gäller synsätt på olika behandlingar: om en behandling ska sättas in, vad behandlingen ska innehålla, vilken metod som ska användas och hur mycket vila som krävs.

Föreläsningen behandlar kulturella/religiösa föreställningar och beteendemönster med relevans för möten inom sjukvården. Vad kan trosföreställningar om andeväsendet ”djinn” eller ”onda ögat” få för konsekvenser? Vidare lyfter vi exempel på förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, syn på palliativ vård, kropp och hantering av avliden, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Vision: Hur kan detta utvecklas?

Hur kan detta byggas ut och vilka idéer har vi kring en utbildningsplattform riktad mot sjukvården? Förslag på lämpliga ämnen att komplettera med:
 • Psykisk ohälsa – Utifrån transkulturella perspektiv
 • Länderkunskap – Ex. Somalia, Afghanistan, Eritrea och Syrien
 • Könsstympning – Hur hänger det ihop med exempelvis heder, religion, och etnicitet?
 • Utmaningar med vaccinering, kopplat till migration – Vilka lyckade exempel finns!
 • Familjekonstellationer – Missförstånd kopplat till familjestrukturer, exempelvis varför andra personer än de kallade kommer på möten.
Spela videoklipp

Presentation av våra utbildningar till vården

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Vi vet att kultur och kulturella föreställningar påverkar hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Kultur påverkar också hur man ser på behandling. Det kan handla om behandlingens relevans, dess innehåll, vilka metoder man litar på och hur mycket vila som krävs.

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården belyser föreställningar och beteendemönster med relevans för arbetet i vardagen. Vi lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet.

Samtidigt lyfter vi också kulturella aspekter i själva kommunikationssituationen, och diskuterar hur man kan förhålla sig till ögonkontakt, beröring, avstånd, med mera. Vi visar också hur man kan medvetandegöra och reflektera kring de känslor som uppstår i det här sammanhanget. Slutligen berör vi några exempel på värde- och normkrockar. Kan man som kvinnlig patient välja bort en manlig läkare? Kan en läkare kräva att patienter hälsar med handskakning? Och hur ska man göra när religiösa eller kulturella önskemål krockar med regler och förordningar på sjukhuset? Vi diskuterar olika förhållningssätt, och väger för- och nackdelar.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården och möter människor med olika religiösa eller kulturella bakgrunder. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.

Scroll to Top