Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed
Spela video om autism,-utbildning om adhd-och-psykisk-ohälsa

AUTISM, ADHD OCH PSYKISK OHÄLSA

I utbildningen om autism, ADHD och psykisk ohälsa erbjuder vi kunskap om vad det innebär att ha autism eller ADHD och varför det hänger ihop med en större risk för psykisk ohälsa.

Syftet är att förmedla en större förståelse för hur människor med autism eller ADHD kan uppleva omgivningen och vilka effekter det kan ha. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att bemöta människor med autism eller ADHD för att minska risken för psykisk ohälsa och bidra till att alla kan vara delaktiga i samtliga samhällsområden och bidra med sina kompetenser på arbetsmarknaden.

Tidsomfattning: Ca 3 h (med pauser)
Utbildningen innehåller interaktiva moment.
Utbildare är Aline Groh från Parscapere

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

I den här utbildningen reder vi ut några centrala begrepp så som funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Vi tittar på statistik för diagnoserna autism och ADHD och intar ett intersektionellt perspektiv för att förstå skillnader mellan olika grupper i samhället. Vi intar även ett biopsykosocialt perspektiv för att på djupet förstå hur det är att leva med autism eller ADHD. Vi tar även en noggrann titt på diagnoskriterierna för autism och ADHD. Baserat på aktuell interdisciplinär forskning fokuserar vi även på hypersensitivitet och hyposensitiviteten hos människor med autism eller ADHD. Vilka konsekvenser har olika sätt att hantera sinnesintryck på inlärningen och hanteringen av sociala situationer? Hur kan stereotypa och upprepade beteenden förstås? Vilka beteenden som kan uppfattas som sociala svårigheter kan förstås bättre med en insikt i hypo-/ och hypersensititivitet?

Vi riktar även blicken på omgivningens roll: Vad kan samhället och arbetsgivare (men även skola och närstående) göra för att underlätta sociala interaktioner och kommunikation för människor med autism eller ADHD? Vilken roll kan tydlig kommunikation och tydliga förväntningar samt en genomtänkt utformning av arbetsplatsen spelar?

Dessutom ger vi en bild av hur det kommer sig att psykisk ohälsa är vanligare hos personer med autism eller ADHD. Vilka effekter har maskering, även kallat för kamouflering av autism eller ADHD? Hur hänger det ihop med den ångest och utbrändhet? Vad ligger bakom högre stressnivåer och den större risken för depressioner, missbruksproblematik, självskadebeteende och även suicidförsök? Även här intar vi ett interdisciplinärt perspektiv och uppmärksammar omgivningens viktiga roll.

Slutligen fördjupar vi oss i den avgörande rollen som omgivningens bemötande kan spela för välmående hos personer med autism eller ADHD. Vi uppmärksammar hur viktigt lyhördhet, flexibilitet, tydlighet och acceptans är och varför det har positiva effekter för den psykiska hälsan såväl som för möjligheten att kunna bidra med sina kompetenser på arbetsmarknaden. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att bemöta människor med autism eller ADHD, identifiera möjliga problem, samt få resurser och inspiration till att skapa goda förutsättningar för alla.

Utbildningen hålls av Aline Groh från Parscapere

Parscapere

Mitt namn är Aline Groh och jag driver ParsCapere Utbildningar. ParsCapere är latin och betyder delaktighet – och full delaktighet för alla människor oavsett funktionsförmåga är min vision. Med fokus på funktionsnedsättningar håller jag utbildningar om inkludering, delaktighet och bemötande. Utbildningarna kan utveckla och stärka rekryteringsprocesser, ledarskap, arbetsmiljö och innovationskraften på både offentliga och privata arbetsplatser. Jag sprider kunskap, skapar medvetenhet för mångfald och ökar kompetensen att utforma verksamheter så att alla får rätt förutsättningar att trivas och prestera där.

Jag har en mångårig praktisk bakgrund inom funktionshinderomsorgen och som handledare och projektledare på inkluderande arbetsplatser. Sedan 2013 håller jag kurser, föreläsningar och workshops. Utöver det har jag en gedigen akademisk bakgrund inom sociologi, psykologi, intersektionell genusvetenskap och disability studies. Såväl min praktiska som akademiska erfarenhet har jag samlat i både Tyskland och Sverige och jag väljer medvetet internationell forskning som grund i mina utbildningar. Dessutom präglas mitt arbete av intersektionella perspektiv och en stark fokus på egna erfarenheter av personer med funktionsnedsättningar.