DEMO – Att tänka på i kulturella möten

Att tänka på i kulturella möten

Låt oss börja med tre viktiga punkter generellt kring möten. Oavsett vilken kompetens som behövs i ett möte är det viktigt att man redogör för och är tydlig med den kompetens man själv besitter. Samtidigt ska man givetvis också på ett bra sätt informera var det finns relevant kompetens om man inte själv har den. Det kan handla om att förklara hur man söker vård, och hur vårdsystemet fungerar, vem man kan ta kontakt med och så vidare.

Det är också viktigt i alla möten att i ett tidigt skede redogöra för de tidsramar som mötet har. Plötsliga avbrott skapar lätt frustration och stress. Särskilt viktigt att tydliggöra detta om man i samtalet kommer in på känsliga ämnen som ohälsa, och psykisk hälsa.

Ytterligare en punkt vi vill trycka på här handlar om att man när man möter personer som berättar om svåra livshändelser exempelvis, respekterar de gränser som en person sätter för vad han eller hon vill berätta om. Särskilt när det gäller tabubelagda ämnen givetvis.

Låt oss nu komma in på tips och sådant som kan vara viktigt att tänka på i de kulturella mötena i det här sammanhanget.

Först kan det vara värt att påminna om språkets betydelse. En person som i vanliga sammanhang upplever att det svenska språket räcker kan vid sjukdom, särskilt vid emotionella svårigheter, uppleva att språkkunskaperna inte är tillräckliga. Detta synliggör givetvis också vikten av att ha tillgång till tolkar. På vissa ställen i Sverige finns det dessutom tolkar specialiserade på ämnen som psykisk ohälsa, ett område där det kan vara svårt att tolka över kulturgränserna.

När det kommer till möten tror vi det är viktigt att utforska referenspunkter i förståelse. Många nyanlända har begränsade kunskaper om hur det svenska systemet fungerar. Det är vanligt att man använder referenser för att tolka och förstå ett nytt sammanhang – särskilt om man är helt ny i ett samhälle. Myndigheter i hemlandet blir en referenspunkt för mötet med svenska myndigheter, vårdsystemet i hemlandet en referenspunkt för mötet med sjukvården, och så vidare. I det här sammanhanget är det viktigt att påminna om att många personer som varit i Sverige under kort tid saknar basala kunskaper om hur vårdsystemet fungerar. Det kan handla om hur man söker hjälp, var man söker hjälp samt vad man kan få för hjälp. Vilka referenser har personerna vi möter, och på vilket sätt färgar de förståelsen? Att kartlägga referenser kan vara ett sätt att minska risken för kulturkrockar och missförstånd.

I det här sammanhanget kan också vara värt att nämna att man i ett kulturmöte behöver våga känna sig trygg även i situationer där man inte förstår vad den man möter försöker kommunicera. Det som är viktigt då är att behålla viljan att förstå, samt ge uttryck för detta. Att ge uttryck för en vilja att förstå kan bidra med att skapa tillit, förtroende och trygghet i mötet.