Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Möten över kulturgränser: utmaningar och möljigheter

Utbildning för personal inom förskolan, grundskolans tidigare åldrar (lärare, fritidspedagoger, assistenter, modersmålslärare, elevhälsan samt rektorer).

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. För att möjliggöra en trygg miljö som uppmärksammar alla elevers behov är det viktigt att medvetandegöra skillnader som kan finnas i jämförelse med Sverige – ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner.

Uppfostran och familjetyper
För att bättre förstå utlandsfödda elevers erfarenheter och kunskaper, och underlätta deras delaktighet, diskuterar vi kulturella likheter och skillnader i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Och vilken uppgift har familjen? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer, samt olika familjetyper. Detta är centrala kunskaper för lärare som behöver kunna anpassa undervisningen efter olika behov.

Vi bygger vidare på ovanstående ämne genom att titta på familjens omvandling i en migrationssituation och utmaningar som kan dyka upp i mötet med Sverige. Här nyanserar vi kulturskillnader med ett intersektionellt perspektiv. Hur förändras könsrollerna inom familjen, med delvis nya roller för män respektive kvinnor? Och hur påverkas relationen mellan barn och föräldrar? Vi diskuterar hur maktbalansen inom familjen kan skifta när man kommer till ett nytt sammanhang och vilka konsekvenser detta kan medföra.

Värde- och normkrockar i kulturmötet
Självreflektion är centralt i skapandet av en trygg 
identitet i relation till det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet underlättar när det uppstår ”krockar” i mötet med personer med andra kulturella bakgrunder. Därför frågar vi oss vad en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Hur kan vi förhålla oss inkluderande till kulturella skillnader och motverka diskriminering? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Interkulturell kommunikation
Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation 
mellan personer från olika kulturella grupper. För att motverka att utlandsfödda elever känner sig förbisedda och marginaliserade, är det viktigt att lärare utvecklar sin interkulturella kommunikation. Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Tidsomfattning: ca 3 timmar inklusive pauser, övningar, etc.