Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

DIGITAL UTBILDNING : KULTURELLA MÖTEN INOM SJUKVÅRDEN

Kulturmöten: släkten, familjen, och kollektivistiska strukturers betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där familjen och släkten intar en dominerande roll. Ofta är individuella preferenser underordnat kollektivets bästa. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Kulturella möten inom sjukvården

En sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. En man från Afghanistan upplever att den svenska läkaren inte tar hans sjukdomsbeskrivning på allvar. Ett besked om diabetes betraktas i många länder som mycket allvarligt, och ett cancerbesked innebär ofta i praktiken en dödsdom. Kulturella faktorer spelar stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Likaså spelar kulturella föreställningar in när det gäller synsätt på olika behandlingar: om en behandling ska sättas in, vad behandlingen ska innehålla, vilken metod som ska användas och hur mycket vila som krävs. Föreläsningen behandlar kulturella/religiösa föreställningar och beteendemönster med relevans för möten inom sjukvården. Vad kan trosföreställningar om andeväsendet ”djinn” eller ”onda ögat” få för konsekvenser? Vidare lyfter vi exempel på förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, syn på palliativ vård, kropp och hantering av avliden, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.