Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Kulturmöten inom vården - 3 h

version 2

Klanen, släkten och familjens betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där familjen och släkten intar en dominerande roll. Ofta är individuella preferenser underordnat kollektivets bästa. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Kulturella möten inom sjukvården

En sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. En man från Afghanistan upplever att den svenska läkaren inte tar hans sjukdomsbeskrivning på allvar. Ett besked om diabetes betraktas i många länder som mycket allvarligt, och ett cancerbesked innebär ofta i praktiken en dödsdom. Kulturella faktorer spelar stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Likaså spelar kulturella föreställningar in när det gäller synsätt på olika behandlingar: om en behandling ska sättas in, vad behandlingen ska innehålla, vilken metod som ska användas och hur mycket vila som krävs.

Föreläsningen behandlar kulturella/religiösa föreställningar och beteendemönster med relevans för möten inom sjukvården. Vad kan trosföreställningar om andeväsendet ”djinn” eller ”onda ögat” få för konsekvenser? Vidare lyfter vi exempel på förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, syn på palliativ vård, kropp och hantering av avliden, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Kulturmöten och psykisk ohälsa

Det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Exempelvis kan det handla om föreställningar kring tillståndets allvar och/eller realitet, huruvida det är kroppsligt eller ”själsligt”, om det är förknippat med stigma och tabu, samt tänkbara naturliga eller övernaturliga orsaker.

Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Med exempel hämtade från Afghanistan, Somalia och Syrien synliggör vi vanliga föreställningar, begrepp och förhållningsätt.

Lidandespråk över kulturgränserna

Utbildningen berör också lidandespråk – idiomatiska uttryck för negativa känslotillstånd – och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna. I fokus återfinns också vardagliga kulturmötessituationer och vi diskuterar hur man kan närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt. Slutligen ger vi några exempel på praktiska förhållningsätt i möten och bemötande, samt vad som är viktigt att tänka på i olika fall.
Tidsomfattning: Ca 3 h (med pauser)
Utbildningen innehåller interaktiva moment.
Scroll to Top