DEMO – Föreläsning 2 (2:40)

Möten över kulturgränser - Kulturkartan

Den grundläggande frågan vi försöker besvara i den här utbildningen handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa och kulturella önskemål eller preferenser på olika platser och inom olika yrkesroller. Vi kommer nu att beröra frågan utifrån ett värderingsperspektiv och diskutera vilka värderingar och principer som är önskvärda i ett specifikt sammanhang, t .ex. på en arbetsplats eller på en skola.

Hur förhåller sig värderingsperspektivet till det tidigare diskrimineringsperspektivet? Man skulle kunna formulera det såhär. Att följa diskrimineringslagen är den lägsta ambitionsnivån man kan ha när det gäller att hantera och arbeta med kulturella och religiösa olikheter på en arbetsplats. Men vi vill i denna delen av utbildningen öppna upp för en bredare och större diskussion kring hur man kan tänka kring värde- och kulturkrockar. Hur man skapar en bra arbetsmiljö, samt vad man kan tänka på när man hamnar inför svårare värdekrockar eller knepiga gränsdragningsproblem. Hur kan man exempelvis tänka när tolerans för kulturella normer krockar med jämställdhetsideal?

Vi ska börja med att göra en internationell utblick kring normer och värden, för att sedan titta närmare på värderingar i Sverige.

World Vales Survey är ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt som bl. a. undersöker och jämför länder och dess medborgare med avseende på värderingar. Kulturkartan är ett av de mest kända resultaten av projektet.

Ländernas värderingarna placeras utifrån två dimensioner:

Den horisontella dimensionen handlar om värderingar kopplade till överlevnad och materiell grundtrygghet i den ena änden, och frihet/självförverkligande i den andra änden.

Den vertikala dimensionen visar i ena änden traditionella värderingar i fråga om barn, familjeform, könsroller, nationalism, äktenskap/skilsmässa, abort, respekt för auktoriteter, religion, etc., och i andra änden sekulära/rationella värderingar, frigörelse från auktoriteter, från religion, från traditionella köns- och familjeroller.

Enligt kulturkartan framstår svenskarna som de mest avvikande av alla folk på jorden. Inget folk hamnar så långt ifrån den genomsnittliga världsmedborgaren. Det kan vara intressant i sammanhanget att komma ihåg att ca 99,9% (99,87%) av världens 7 miljarder människor inte är svenskar.

Tryck på Nästa för komma vidare i Demon

Rulla till toppen