Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Kompetensintegration Blekinge (personal):
Kulturmöten och arbetsmarknadsintegration

Utbildningsupplägg riktat till personer som möter målgruppen

Synen på arbete

Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet.
Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.

Arbetsmarknadsintegration

Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Vi diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats på relativt kort tid, samt vilka konsekvenser detta har fått för målgruppen utrikesfödda.
Nätverk och kontaktytor är en avgörande del av integrations- och etableringsprocessen. Vi diskuterar hur man i en verksamhet (och i samarbete med andra verksamheter) kan arbeta för att främja nätverk och kontaktytor mellan inrikes- och utrikes födda. Vi lyfter nätverksteorier, med fokus på de svaga bandens betydelse, samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: aktivitetsgrupper, temakvällar, språkcaféer, m.m. 
Avslutningsvis tittar vi på hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

Utifrån arbetsmarknadens- och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella faktorer som påverkar utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Starka värderingar gällande kvinnans roll som omsorgsfunktion i familjen tenderar att leda till ett lägre arbetskraftsdeltagande.
Tillsammans diskuterar vi strategier och metoder som kan underlätta för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande i yrkeslivet. Vi berör bland annat insatser för att stärka målgruppens humankapital, öka kontaktytor till inrikes födda, hälsofrämjande aktiviteter och informationsinsatser, samt arbetsmarknadsinriktade insatser såsom språkstärkande praktik och mentorsprogram.

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.