Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

HANDLEDARUTBILNING - 3,5 h

Rollen som handledare

Vi introducerar handledarskapet samt hur man kan presentera arbetsplatsens normer, rutiner, kläder och utrustning. Vi diskuterar därefter handledarens olika roller och vad de kan innebära, exempelvis rollen som instruktör, coach eller mentor.
Tillsammans funderar vi över hur man kan arbeta med feedback, reflektion och dialog, samt vikten av att våga ställa krav. Vi arbetar med tips i möten och bemötande i syfte att göra handledarskapet så inkluderande och givande som möjligt för både handledare och praktikant.

Språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll.
I den här delen av utbildningen fokuserar vi på språk, socialt samspel och kommunikation. Vi diskuterar olika faktorer som underlättar språkinlärning, visar hur man kan ge språkligt stöd till praktikanter på olika sätt, samt hur man kan skapa delaktighet och motivation i det här sammanhanget.
Slutligen belyser vi också språkets betydelse för att bli en del av ett arbetslag. Hur gör man exempelvis för att inkludera praktikanten i det sociala samspelet, och hur hanterar man norm- eller kulturkrockar i det här sammanhanget? Vi diskuterar olika metoder och ger förslag på inkluderande sätt att arbeta.

Värde- och normkrockar i kulturmötet

Självreflektion är centralt i skapandet av en trygg identitet i relation till det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet underlättar när det uppstår ”krockar” i mötet med personer med andra kulturella bakgrunder.
Därför frågar vi oss vad en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Hur kan vi förhålla oss inkluderande till kulturskillnader och motverka diskriminering? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. För att motverka att utlandsfödda elever känner sig förbisedda och marginaliserade, är det viktigt att lärare utvecklar sin interkulturella kommunikation.
Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Tidsomfattning: Ca 3,5 h (med pauser) Utbildningen innehåller interaktiva moment.