Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Arbetsmarknad & etablering - UPPLÄGG 1

Synen på arbete

Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet.Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.  

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Arbetsmarknadsintegration grundläggande perspektiv

Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Vi diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats på relativt kort tid, samt vilka konsekvenser detta har fått för målgruppen utrikesfödda. Avslutningsvis tittar vi på hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

UTOMEUROPEISKT FÖDDA KVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

Utifrån arbetsmarknadens- och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. Vi diskuterar hur man i en verksamhet (och i samarbete med andra verksamheter) kan arbeta för att främja nätverk och kontaktytor mellan inrikes- och utrikes födda, för att särskilt vidga nätverken för utomeuropiskt födda kvinnor. Vi lyfter nätverksteorier, med fokus på de svaga bandens betydelse, samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: kvinnogrupper, temakvällar, språkcaféer, m.m.

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.