PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Jonatan Malm
jonatan@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Kulturella brobyggare – att tolka en kultur

Kulturkompetens är idag en eftertraktad egenskap på arbetsplatser. I synnerhet på arbetsplatser som är mångkulturella och/eller möter klienter av annan kulturell bakgrund. Därför anlitar många idag så kallade kulturella brobyggare och kulturtolkar, men vad är det?

Allt fler arbetar idag med kulturella brobyggare, ibland även kallat kulturtolkar och hälsokommunikatörer, men vad är det för något? I all enkelhet handlar det om personer med en kulturell bakgrund som matchar en viss målgrupp. Exempelvis kan socialtjänsten i en viss kommun möta somalier och uppleva problem med kommunikationen. Inte primärt den språkliga, utan den kulturella. Att då anlita en person som själv är somalier, eller åtminstone har god insyn i somalisk kultur, kan vara ett effektivt sätt att förbättra kommunikationen och relationen med den somaliska gruppen. Det är en kulturell brobyggare.

Där kulturella brobyggare och kulturtolkar i princip är synonymer, avviker hälsokommunikatörer något. Transkulturellt centrum i Stockholm använder sig av hälsokommunikatörer för att kommunicera kring frågor som rör hälsa. Men principen är densamma – att låta personer med kulturell och språklig kompetens arbeta med en matchande målgrupp. Exempelvis en hälsokommunikatör med afghansk bakgrund som möter afghaner. Du kan läsa mer om Transkulturellt centrums hälsokommunikatörer här: https://www.transkulturelltcentrum.se/halsokommunikation/

På tal om hälsa finns även exempel på brobyggaren inom förlossningsvården. I Göteborg fanns ett projekt som bland annat fokuserade på att anlita så kallade doulor. Doula är ett grekiskt begrepp som ungefär betyder ”tjänarinna”. Under graviditeter och förlossningar medverkar kvinnorna som ett språkligt och emotionellt stöd till den gravida. Projektet övergick till att bli en reguljär verksamhet som är fortsatt aktiv idag över tio år senare. Den som är intresserade kan läsa mer här:
http://tidigtforaldrastod.se/doulor-som-foraldrastodjare/

Det finns flera fördelar med att använda brobyggare av det här slaget. De har ofta bättre möjligheter att bygga förtroende mellan gruppen och verksamheten. I synnerhet när det handlar om socioekonomiskt svaga grupper där det kan finnas okunskap om, eller t.o.m. skepsis gentemot, myndigheter och majoritetssamhället. Då kan brobyggaren upplevas som ”en av dem”, någon som förstår deras behov. Samtidigt som brobyggaren kan underlätta kommunikationen kan den fungera som en förebild. Visa för personer som är frustrerade över sin situation i Sverige att det finns en väg framåt. Att det går att etablera sig och fungera inom ramen för det svenska majoritetssamhället.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om utmaningar med kulturella brobyggare. Det kan lätt bli så att brobyggaren allena får bära ansvaret för en viss grupp. En tung börda med följdproblem. Exempelvis kan det uppstå utmaningar med brobyggarens roll i gruppen. Inte minst när hens privatliv är sammanflätat med gruppen. Kanske är brobyggaren del av samma föreningar eller religiösa organisationer. Det kan göra relationen komplicerad. I synnerhet om arbetet rör känsliga frågor. Om verksamheten gör sig beroende av brobyggaren uppstår ett annat problem: Vad händer om brobyggaren slutar? Ytterligare ett dilemma är föreställningar om lojalitet. Vi träffade exempelvis en kvinna med somalisk bakgrund som arbetade som brobyggare i en halländsk ort. Hon hade fått problem efter att en orosanmälan hade gjorts på ett somaliskt barn. Personer i den somaliska gruppen upplevde att brobyggaren hade ett ansvar att skydda dem från sådant. En uppfattning som hon själv naturligtvis inte delade, men i en sådan situation spelade det ingen roll att hon själv var somalier. Om något kan det ha förvärrat situationen. Att arbeta med brobyggare har många fördelar, men det är viktigt att vara medveten om eventuella problem som kan uppstå. Inte glömma att ge brobyggaren stöd och visa att hen är del av team.

Har ni arbetat med kulturella brobyggare? Vilka erfarenheter har ni haft? Kanske både positiva och negativa? Kommentera gärna inlägget om du vill se mer på det här temat!

PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Jonatan Malm
jonatan@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top