PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Robert Johansson
robert@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Hur får man jobb i Sverige?

Föreställ dig nu att du skulle bli arbetslös imorgon. Hur lång tid tror du det skulle ta innan du får ett nytt jobb? En månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 3 år?

Det intressanta i sammanhanget är ju längre tid en individ varit arbetslös, desto mindre är chansen att få ett arbete, detta gäller generellt sett för inrikes födda. För utrikes födda, och i synnerhet för de individer som är födda utanför Europa, är förhållandet det motsatta: ju längre tid som förflutit utan arbete, desto större chans att få en anställning. Med andra ord går inrikes- och utrikes födda åt olika håll. Vad kan detta bero på?

Problemet är inte att utrikesfödda utestängs från arbetslivet, åtminstone inte över tid. De flesta, ca 7 av 10 – och detta skall då jämföras med ca 8 av 10 inrikes födda – får till slut arbete.

Den långsamma etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden kan delvis förklaras av diskriminering, men diskriminering förklarar däremot inte varför trösklarna till anställning de facto avtar med tiden.

Vad som brukar kallas Humankapitalet, vilket är en individs samlade kompetenser i form av utbildning, färdigheter, kunskaper om sociala normer och koder osv. Detta spelar självfallet en stor roll i etableringen på arbetsmarknaden för utrikesfödda, men det finns ytterligare omständigheter, som kanske är av än större vikt.

Enligt Svenskt Näringsliv sker åtminstone 60% av den privata sektorns rekrytering genom kontakter, och mycket talar för ett liknande mönster i offentlig sektor.

Detta är en viktig förklaring till varför utrikes föddas chanser till arbete ökar mens tid – deras nätverk ökar med tiden medan inrikes födda, som är långtidsarbetslösa – deras sociala nätverk krymper för varje månad de är arbetslösa, ofta blir de mer socialt isolerade med tiden.

Kan du identifiera och känna igen dessa mönster? Hur har du själv fått dina jobb under din yrkeskarriär? Genom kontakter, eller på andra sätt?

PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Robert Johansson
robert@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top