DIGITAL KONFERENS 19/4 - 2023

Vägledning nyanlända

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
19/4-2023
9:00-12:00

Pris: 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 12/4. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Konferens: VÄGLEDNING NYANLÄNDA

Vi inleder konferensen med att diskutera hur man kan vägleda på arbetsmarknaden. I fokus är den svenska arbetsmarknadens struktur – däribland ”den svenska modellen” – samt hur den kan göras begriplig, meningsfull och tillgänglig för nya personer i Sverige. Vi tar ex. upp anställningsavtal, fackets roll och sjukförsäkring. Vi lyfter även synen på kompetenser och kvalifikationer, ex. hur kunskapskrav i Sverige kan vara reglerat i olika branschorganisationer. Vad bör man vara medveten om i mötet med nyanlända personer som kan sakna erfarenhet av fungerande myndigheter, och som eventuellt är vana vid en annan typ av arbetsmarknad, med andra synsätt på kompetens och kunskapskrav?

Hur kan man stödja nyanlända ungdomar i karriärvalsfrågor kring utbildning och arbete? Vi tar upp olika sätt att visa på och prata om karriärstegar utifrån hur det ser ut i Sverige; vad som kan upplevas ovant eller främmande och vad man kan tänka på i kommunikation för att få till ett bra möte. Vi diskuterar också hur man kan förklara olika steg mot arbetsmarknaden i Sverige – såsom utbildning, språk, praktik, program – på ett meningsskapande sätt, samt reflekterar kring motiverande/inspirerande metoder.

Slutligen diskuterar vi skillnader i arbetsplatsnormer och arbetsplatskultur utifrån formella och informella perspektiv. Vi pratar om synsätt på tid, vikten av att vara transparent och informativ, prestationskultur, men också mer särpräglade kulturella fenomen såsom ”fika-kultur”, måttfullhet / Jante, lagom, platta hierarkier, m.m. Vi diskuterar och ger vägledning kring hur kan man förmedla, levandegöra och prata om dessa normer och kulturmönster på ett konstruktivt sätt med personer som är nya inom det svenska arbetslivet.

Målgrupp: Du som arbetar med etableringsfrågor kopplat till nyanlända eller andra med annan kulturell bakgrund.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Lära dig verktyg för att på ett tillgängligt sätt informera om, skapa förståelse för och förmedla den svenska arbetsmarknadens strukturer och system till nyanlända, och hjälpa dem att orientera sig.
  • Utveckla din roll i arbetet med att ge stöd till nyanlända i valet av karriär, samt förståelsen av de olika stegen som finns för att närma sig arbetsmarknaden (utbildning, språk, praktik, program).
  • Utveckla din förståelse för vad det innebär att vara ny inom en svensk arbetsplatskultur och hur man kan arbeta med inkludering av nyanställda eller praktikanter.
  • Få tillfälle att skapa kontakt, diskutera och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma från olika platser i Sverige.

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top