DIGITAL KONFERENS 18/5 - 2023

Kulturella möten i sjukvården

anmälan

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
18/5-2023
9:00-12:00

Pris: 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 11/5. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Konferens: Kulturella möten i sjukvården

Inom den svenska sjukvården står man inför nya sorters kulturella utmaningar. Det kan röra sig om alltifrån hur religiösa eller kulturella övertygelser försvårar biomedicinsk vård, till utmaningar med män som anser det sitt ansvar att kontrollera sin hustrus ID-kort. Under konferensen synliggör, förklarar och föreslår vi praktiska förhållningssätt till den sortens utmaningar.

Innehållsbeskrivning:

Klanen, släkten och familjens betydelse
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Hälsa, kultur och möten
En sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. En man från Afghanistan upplever att den svenska läkaren inte tar hans sjukdomsbeskrivning på allvar. Ett besked om diabetes betraktas i många länder som mycket allvarligt, och ett cancerbesked innebär ofta i praktiken en dödsdom. Kulturella faktorer spelar stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Likaså spelar kulturella föreställningar in när det gäller synsätt på olika behandlingar: om en behandling ska sättas in, vad behandlingen ska innehålla, vilken metod som ska användas, hur mycket vila som krävs, etc. Hur kan man hantera kommunikationen och bemötandet på ett bra sätt när människor med annan kulturell och/eller religiös bakgrund möter den svenska sjukvården? Vi tar exempel från vardagliga situationer och visar på praktiska sätt att arbeta.

Målgrupp: du som arbetar inom sjukvården och möter människor med olika religiösa eller kulturella bakgrunder.

I den här utbildningen kommer du att:

  • Få en bättre förståelse kring varför komplikationer kan uppstå i mötet med människor med annan kulturell bakgrund. 
  • Få kunskaper om kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård samt kvinnligt och manligt
  • Få stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Scroll to Top