DIGITAL KONFERENS 6/2 - 2024

Breddad rekrytering & religiösa möten på arbetsplatsen

anmälan

ANMÄLAN slut

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
6/2-2024
10:00-15:00

Pris / person : 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast en vecka innan konferensen. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

 

kontakt

BREDDAD REKRYTERING & RELIGIÖSA MÖTEN PÅ ARBETSPLATSEN

Tillsammans med Malin Elgborn från Elgborns arrangerar vi en konferens den 6/2 med fokus på breddad rekrytering och utmaningar kopplat till religiösa och kulturella möten på arbetsplatser. Malin har många års erfarenheter av att arbeta med ledarskapsutveckling och hur hen kan arbeta konstruktivt med gruppdynamiska frågor. I kombination med vår kulturkompetens blir det en spännande dag med olika intressanta infallsvinklar på frågorna.

Hoppas du vill vara med!

Innehåll

Ska ni inleda ett arbete med breddad rekrytering eller kanske ta ett omtag kring frågan? Kunskap och kompetens är viktiga komponenter i ett framgångsrikt förändringsarbete, men behöver adderas med resurser, motivation och en tydlig riktning. För att motverka att den breddade rekryteringen fastnar i utformandet av dokument, rutiner och handlingsplaner, öppnar vi för reflektion kring vad som driver förändring och vad som kan motverka det i er organisation.

Om breddad rekrytering ses som en förändring, vem eller vad är det som behöver förändras för att förverkliga syftet? Vad kommer att ha förändrats när syftet är uppnått? Är det den som rekryterats, organisationen eller båda? Hur i sådant fall? Vi lyfter högt ställda mål som en motiverande faktor och problematiserar samtidigt målet med breddad rekrytering.

Hur ska man i sin yrkesroll förhålla sig till de utmaningar som kan uppkomma i en mångkulturell eller mångreligiös miljö? Vad har man som arbetstagare eller arbetsgivare för rättigheter och skyldigheter? Vi ger exempel på situationer där det är viktigt att fatta välgrundade beslut. En grundläggande fråga är huruvida det är möjligt att ge utrymme för religiösa eller kulturella praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller. Hur gör hen i fråga om ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan hen hantera en förfrågan om speciella arbetskläder? Matpreferenser? Vi belyser ämnet med utgångspunkt i diskrimineringslagen och inspirerar med goda exempel på lyckade arbetssätt.

Under dagen lyfter vi bland annat:

  • Praktiska tillvägagångssätt och verktyg för att implementera breddad rekrytering.
  • Såväl nyttan som utmaningar med breddad rekrytering.
  • Synliggör utmaningar med mångkulturella och mångreligiösa arbetsplatser utifrån ett diskrimineringsperspektiv.
  • Föreslår metoder och verktyg för att undvika fällor kopplade till diskrimineringslagen.

Målgrupp: du som arbetar med rekrytering eller är fattar beslut på en mångkulturell arbetsplats (eller har som avsikt att bli det).

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Utbildare från Elgborns
Jag är folkhögskollärare, gruppterapeut och utbildare. 1999 tog jag min folkhögskollärarexamen och arbetade 2001-2010 vid Jakobsbergs folkhögkola, på Allmän kurs och Skrivarverkstaden. Men har fortsatt att undervisa i olika sammanhang sedan dess. Jag har en master (MA) i psykodrama, en gruppterapeutisk metod som använder improviserad iscensättning av livsberättelser som verktyg. Jag har dryga tio års erfarenhet som projektledare och marknadskommunikatör, framför allt inom offentlig verksamhet. Du klan läsa mer om mig här.

Jag fungerar som en kreativ katalysator till din vardag. Tillsammans skapar vi ett rum för utforskande, utveckling och färdighetsträning.

Rulla till toppen