Digital konferens 21/2 - 2024

arbetsmarknad och etablering

anmälan

ANMÄLAN slut

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
21/2-2024
9:00-12:00

Pris / person: 1495 kr (ex. moms)

Avanmälan
Avanmälan senast 14/2. Senare avanmälan samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

kontakt

Konferens - arbetsmarknad och etablering

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering.

INNEHÅLL:  Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet. Vad uppfattas som arbete, hur ser man på  kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och
majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.

Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Vi diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats på relativt kort tid, samt vilka konsekvenser detta har fått för målgruppen utrikesfödda. Avslutningsvis tittar vi på hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

Utifrån arbetsmarknadens- och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. Vi diskuterar hur man i en verksamhet (och i samarbete med andra verksamheter) kan arbeta för att främja nätverk och kontaktytor mellan inrikes- och utrikes födda, för att särskilt vidga nätverken för utomeuropiskt födda kvinnor. Vi lyfter nätverksteorier, med fokus på de svaga bandens betydelse, samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: kvinnogrupper, temakvällar, språkcaféer, m.m.

Målgrupp: du som arbetar med frågor som berör etablering av utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. 

I den här utbildningen kommer du att:

  • Utveckla din förståelse och förmåga i arbetet med människor som har andra kulturella perspektiv på arbete och försörjning.
  • Få exempel på hur man på strategisk- såväl som på operativ nivå kan arbeta med arbetsmarknadsetablering av nyanlända och utrikesfödda.
  • Arbeta med utmaningar på arbetsmarknaden för gruppen utomeuropeiskt födda kvinnor.

 

Utbildare från inKultura
Utbildare från inKultura är utbildade vid Göteborgs universitet, har goda ämneskunskaper och många års erfarenhet av att föreläsa, hålla i utbildningar och genomföra workshops. InKultura har sedan 2014 arbetat med utbildningar om migration, integration, kulturella möten, länderkunskap, arbetsmarknadsintegration, kultur och hälsa, hedersrelaterad utsatthet, HBTQ-frågor, värdekrockar, diskriminering, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, regionförbund, kommunalförbund, studieförbund, föreningar, HVB-hem och asylboenden, samt AMIF- och ESF-projekt.

Rulla till toppen