DIGITAL KONFERENS 13/3 - 2024

Hälsa och mångfald - gästföreläsare från Karolinska institutet

i Samarbete med:

ANMÄLAN

Information

Plattform: Zoom (kräver ej mjukvara)

Datum:
13/3-2024
10:00-15:00

Pris / person : gratis

kontakt

Hälsa och mångfald - gästföreläsare från Karolinska institutet

En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som inte delar exempelvis kulturell bakgrund eller språk. Det kan innebära olika synsätt på hälsa, sjukdom och behandling liksom olika sätt att kommunicera om dessa frågor. Det behövs även en ödmjukhet inför att en stor del av den internationella forskningen kommer från västvärlden. Det påverkar ordval, perspektiv och synsätt på hälsa.

Kunskapen som boken Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv förmedlar är i stor utsträckning sådan kunskap som verksamma ofta förväntas lära sig genom erfarenhet.

Under den här konferensen belyser, förklarar och föreslår vi praktiska förhållningssätt till utmaningar inom mångfald.

Det är med fördel att du som deltagare införskaffar dig boken. Köp via Adlibris.com eller andra bokhandlare. ISBN: 978-91-47-14283-5

Kvinnlig könsstympning – klinisk handläggning och bemötande 
Föreläsare: Sanna Eriksson, specialist i gynekologi och obstetrik
Kap 13, sid 221-240.

Syftet med presentationen är att skapa förståelse för hur utbrett könsstympning är världen över, vem som drabbas, hur man ska tänka och planer för dessa patienter. Dessutom stimuleras du till reflektion om lagstiftning och hur den efterföljs, bemötande och behandling av drabbade kvinnor, flickor och barn i Sverige och i omvärlden. Du kommer att förhoppningsvis medvetandegöras och få konkreta verktyg i din kliniska tjänstgöring.

Bemötande och behandling av barn och ungdomar med flyktingbakgrund
Föreläsare: Guhn Godani, leg psykolog och leg psykoterapeut
Kap 9, sid 151-174

Syftet med presentationen är att hur du som behandlare kan hjälpa nyanlända barn som utsatts för övervåld och kränkningar att återskapa trygghet och bemästra sin situation. Innehållet fokuserar på barn och ungdomar som har kommit till Sverige som flyktingar och som efter ankomsten söker vård för symtom på posttraumatisk stress samt vilken behandling som kan vara lämplig. Presentationen tar även upp vilken betydelse förändrade anknytningsmönster kan få och vilka medmänskliga processer som orsakar sekundär traumatisering.

Barn som anhöriga – vikten av att möta deras behov
Föreläsare: Charlotte Oja, läkare, specialist i allmänmedicin, med.dr.
Kap 10, sid 175-190.

Då förälders sjukdom är en riskfaktor för barnet och då föräldrasjukdom är vanlig, har en lag stiftstas för att skydda barnets behov. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ger sjukvårdspersonal följande uppdrag: ”Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning; har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada; har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar; eller utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.”

Syftet med presentationen är att skapa förståelse för patientens hela situation, inklusive hur patientens familj ser ut, har patienten föräldraansvar? Om så hur gamla är barnen och har vården redan kännedom om barnen? Presentation ger verktyg för till dig personal som möter patienter med föräldraansvar.

Normer kopplade till sexualitet i det kliniska mötet
Föreläsare: Kalle Norwald, auktoriserad socionom, auktoriserad sexolog och leg. psykoterapeut
Kap 12, sid 205-220.

I presentationen delges teman som både forskning och klinisk erfarenhet har visat är viktiga när det kommer till bemötande och normer, men även inge hopp om att den stundtals mörka situation som kan uppmålas i forskningsrapporter om människors hälsa som bryter mot normer kring sexualitet och hälsa faktiskt går att vända. Det behövs även en ödmjukhet inför att en stor del av den internationella forskningen kommer från västvärlden. Det påverkar ordval, perspektiv och synsätt på teman som rörs sexualitet och kön. Det är av största vikt att nyfiket utforska vilka ord och formuleringar som patienterna använder sig av, vända sig av dem och vid behov bredda alla inblandades perspektiv. Det behövs en medvetenhet om den makt som professionella sitter på i patientmötet. Genom medvetet användande av språket kan personal och patient komma varandra närmare.cc

Målgrupp: Du som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, och kommunal verksamhet samt studerande

I den här utbildningen kommer du att:

  • Synliggjort grupper som riskerar att missgynnas i vården
  • Belyst vikten av ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten
  • Ökad medvetenhet om den makt som professionella sitter på i patientmötet och hur språkanvändning som verktyg kan främja patientmötet.

 

Rulla till toppen